F.D.A. Security

Vytisknout tuto stránku

?klidov? slu??by

16.6.2015

D??le??it?? informace pro z??kazn?ky


 

Kategorie: Obecn?

 

V????en? z??kazn?ci,

z d??vodu rozv??z??n? spolupr??ce s person??ln? agenturou, jsme p?istoupili k ukon?en? ?innosti spole?nosti F.D.A. Security, s.r.o., I?: 434 20 001.

 

Ukon?en? ?innsti F.D.A. Security, s.r.o., se v??s, st??vaj?c?ch z??kazn?k??, p?ipojen??ch na PCO spole?nosti F.D.A. Bezpe?nostn? slu??ba, s.r.o. I?: 253 18 071, v ????dn?m p??padě nedotkne.

 

D??le v??s upozor??ujeme, ??e se m????ete setkat s nepravdiv??mi a zav??děj?c?mi informacemi ze strany konkuren?n?ch firem

 

Tom???? Fr?mel - jednatel


Předchozí stránka: Detektivn? slu??by
Další stránka: Monitoring