F.D.A. Security

Vytisknout tuto stránku

F.D.A. SECURITY - 25 let zku??enost?

17.1.2013

Dal??? vloupan? na Slavkovsku - zachr??nili jsme materi??l za 400.000,- K?


 

Kategorie: Zadr??en? pachatele

Dne 17.01.2013 v 02:59 p?ijala obsluha PCO poplach ze st?e??en?ho objektu ve Slakově u Brna. Na misto byla ihned vysl??na v??jezdov?? skupina, kter?? dojela na naru??en?? objekt do 5 minut!

Ta n??sledně zjistila zablokovan?? vjezdov?? vrata do are??lu pomoci se??roubovan?ho ?etězu. P?ek????ku ihned odstranila a p?i kontrole objektu zjistila rozbit? okno a stopy po vozidle, kter? vedly do pole.

Prvn? ?len v??jezdov? skupiny zkontroloval a zajistil naru??en? prostory a druh?? se vydal po stop??ch vozidla. V poli bylo zji??těno uj???děj?c? vozidlo, kter? ?len v??jezdov? skupiny za?al pron??sledovat.

Jakmile pachatel? zjistili, ??e nemaj? ????dnou ??anci uniknout z pole i s plně nalo??en??m voz?kem nakraden?ho materi??lu, vydali se tedy ??prkem k silnici k dal???mu jejich p?ipraven?mu vozu.

?lenov? v??jezdov? skupiny st?e??ili vozidlo pachatel?? v?etně nalo??en?ho voz?ku v hodnodě 400.000,- K? a tak? naru??en?? objekt, aby nedo??lo k dal???mu pokusu o kr??de?? do p??jezdu P?R.


Další stránka: Kari?ra