F.D.A. Security

Vytisknout tuto stránku

F.D.A. SECURITY - 25 let zku??enost?

19.6.2014

Dal??? ??spě??n?? z??sah na objektu v Blansku


 

Kategorie: Zadr??en? pachatele

 

Dne 18.6.2014 v 22:39 do??lo na na??e Dohledov? a Poplachov? P?ij?mac? Centrum - MARC (PCO) hl????en? o naru??en? objektu prodejny potravin v Blansko.

 

Na m?sto byla vysl??na v??jezdov?? skupina Blansko ve slo??en? Vlastimil R. a Radek H. Po p??jezdu na m?sto ve 22:41 hod. bylo zji??těno vloup??n? do objektu. Prvn? pachatel ??ena Diana ?., ro?n?k 95, byla zadr??ena p?ed objektem prodejny. Druh?? pachatel Arno??t D., ro?n?k 98, byl zji??těn uvnit? prodejny. Tento se pokou??el z prodejny ut?ct rozbit??mi vstupn?mi dve?mi, kde byl zadr??en ve 22:52 hod. Mu?? p?i zadr??en? kladl aktivn? odpor, proto byly pou??ity donucovac? prost?edky a p?ilo??eny slu??ebn? pouta.

 

Věc byla ozn??mena na MARC FDA Blansko, kter?? věc d??le nahl??sila na linku P?R. Ve 23:15 hod. se na m?sto dostavila hl?dka P?R Blansko, kter?? si osoby p?evzala.

 Další stránka: Kari?ra