F.D.A. Security

Vytisknout tuto stránku

F.D.A. SECURITY - 25 let zku??enost?

19.5.2015

Po?adatelsk?? slu??ba Petrovice 2015


 

Kategorie: Novinky

 

Dne 16.5.2015 ji?? tradi?ně proběhla v Petrovic?ch na Blanensku akce s n??zvem "Chladnokrevn? koně".

F.D.A. Security Boskovice p?i t?to akci zaji????ovala po?adatelskou a po???dkovou slu??bu, p?i?em?? hlavn? n??pln? bylo ?e??en? dopravn? situace, ostraha vozidel na parkovi??t?ch a poch??zkov?? ?innost.

Po celou dobu pr??běhu akce nedo??lo k ????dn?mu probl?mu. D?ky tomu si v??ichni po?adatel?, ???astn?ci a n??v??těvn?ci mohli u???t p??jemnou a slune?nou sobotu p?i z??vodech ko??sk??ch sp?e??en?.

 

 

 

Tě???me se na dal??? spolupr??ci.Další stránka: Kari?ra