F.D.A. Security

Vytisknout tuto stránku

F.D.A. SECURITY - 25 let zku??enost?

20.5.2015

Zadr??en? pachatele v Adamově


 

Kategorie: Zadr??en? pachatele

Dne 19.05.2015 v 23:53 p?ijala obsluha na??eho PCO poplach ze st?e??en?ho objektu v Adamově, kde na??e spole?nost prov??děla i fyzickou mont???? PZTS syst?mu. Na m?sto byla ihned vysl??na vlastn? v??jezdov?? skupina, kter?? dojela na objekt do 11 minut!

Ta n??sledně zjistila kamenem rozbitou v??pl?? vedle vstupn?ch dve??. P?i kontrole bezprost?edn?ho okol? objektu byl zji??těn pohyb podez?el? osoby, kter?? byla n??sledně zadr??ena do p??jezdu MP Adamov a P?R Blansko.

Policie provedla prohl?dku osoby, p?i kter? zjistila skute?nosti, jen?? potvrdili na??i domněnku, ??e se jedn?? o pachatele vloup??n?.

D?ky profesion??lně instalovan?mu a nastaven?mu PZTS syst?mu a sou?innosti v??ech slo??ek F.D.A., m????eme opět slavit ??spěch v boji s kriminalitou.
Další stránka: Kari?ra